Özel Ferhatlar İlkokulu

Modül Destekli Eğitim

Okulumuzda öğrencilerin kullanımına sunulmuş materyallerin yanında, her sınıf seviyesinin kazanımlarına uygun olarak tasarlanmış modüller kullanılmaktadır.

Bu modüllerde gözümüze ilk çarpan, eğitim sisteminin önemli bir parçası olan disiplinler arası öğretimdir. Her kazanım ve dersin diğer kazanım ve derslerle ilişkisini net bir şekilde görmekteyiz. Bu da bizler açısından, eğitimin bir bütün olarak çocuklara aktarımını; çocuklar açısından ise öğrendiklerini hayata transfer etmelerini kolaylaştırmaktadır.

Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri, hayata transfer etmelerini kolaylaştıran bir diğer unsur ise modülde yer alan sınıf içi uygulamalarının yanı sıra sınıf dışı uygulamalarıdır. Bu uygulama ile öğrenci, yeni öğrendiği bilgileri yakın çevresinde kullanarak deneyimleme fırsatı bulmaktadır.

Bireyler arası karakteristik farklılıkları göz önünde bulundurarak, öğrenme biçimlerinin de birbirinden ayrıldığını biliyoruz. Kullandığımız modüller, bu temele göre inşa edilmektedir. Okuma, görsel okuma, dinleme, yazma gibi birbirinden farklı, öğrenmeye yardımcı yollar ile her öğrencinin kendi hızı ve öğrenmesi desteklenmektedir.

Modüller öğrencileri destekleyici eğitim materyallerine de yönlendirmektedir. Böylece öğrenci, materyal kullanımı ve kaynak kitap kullanımını birleştirerek somut öğrenmeden soyut öğrenmeye güven içerisinde yolculuk etmektedir.

Bireysel Eğitim

Okulumuzda bireysel eğitim önemsenmekte ve bireysel programlarla öğrencilerimizin eğitimi desteklenmektedir. Bu yaklaşımla birlikte her çocuğun kendine özgü bir birey olduğu ve kendi hızı doğrultusunda öğrendiği kabul edilmektedir. Sınıflarımızda öğrencilerimizin ilerleme süreçleri birebir çalışmalarla kendi hızlarında devam ettirilmektedir. Her yaş grubunda çocuğun gelişim sürecinde yapabileceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceği becerilerin ve akademik kazanımların edinilmesini bireysel olarak planlanmış derslerimizle sağlamaktadır.

Materyal Destekli Eğitim

Materyaller çocukların duyularını uyarır ve dikkatlerini çekmektedir. Çocukta keşfetme ve öğrenme isteğini güdülemektedir. Öğrenilecek konunun somut olarak kavranmasını sağlayarak, soyut aşamaya geçişi kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Dil, Kozmik, Matematik, Geometri gibi alanlarda pek çok sayıda ve farklı yaş gruplarına yönelik tasarlanmış materyaller bulunmaktadır. Her materyalin kendine özgü zorluk derecesi bulunmaktadır. Materyaller hata kontrolünün gerçekleştirilmesine fırsat tanıyacak şekilde geliştirilmiştir. Bu sebeple öğrenciler materyal üzerinde çalışırken eksik ya da hatalı olan tarafları kendileri fark edebilmekte ve düzeltebilmektedir.

Disiplinler Arası Eğitim

Disiplinler arası öğretim belirli kavram, problem ya da konunun farklı disiplinlerin bakış açıları ile değerlendirdikten sonra tekrar bir bütün halinde bilgilerin bir araya getirilmesi çalışmalarının bütünüdür.

Tüm dünyada problemleri çok yönlü değerlendirebilen ve öğrenilebilen gerçek yaşamda karşılaşılan problemlere uygulayabilen, düşünme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç olması ve bu sorunların kendi içinde karmaşık yapısının ancak disiplinler arası eğitim programları ile anlaşılabileceği düşüncesinden hareketle bizlerde okulumuzda disiplinler arası dersleri ve disiplinler arası ödevi eğitim programımızda uygulamaktayız. Bu program eğitim programımızın önemli argümanlarından biri haline gelmiştir.

Bu yaklaşımla öğrencilerimiz birden fazla disiplini bir bütün halinde öğrenmekte, soyut kavramları ise anlamlı şekilde öğrenmesine ve kendi hayatında kullanmasına katkı sağlayabilmektedir. Böylece öğrenme birbirinden soyutlanmış alanlardan çok farklı disiplinler arası bakış açısı ile öğrencilerimize kendini tanıma, çevreye karşı duyarlılık kazanma, güdülenme, akademik başarı ve yaşam kalitelerini yükseltme gibi katkılar sağlayabilmektedir.

21. yüzyıl içinde yer alan, üretkenlik, sorumluluk, iş birliği, bilgi-medya ve teknoloji becerilerini pekiştirmek ve geliştirmek üzere eğitim programlarında yer alan, ortak kazanımlar doğrultusunda orta okulumuzda, disiplinler arası dersler yapılmaktadır.

Amacımız öğrencilerimizin öğrendiklerini kalıcı hale getirmeleri ve bu bilgileri yapılandırarak yaşantılarında kullanmalarını sağlamaktır.

Okulumuzda disiplinler arası derslerimizi gerçekleştirdikten sonra öğrencilerimizin işbirliği halinde çalışabilecekleri disiplinler arası proje görevleri verilmektedir. Bu proje ödevinin sunumunu öğrencilerimiz uygun bir sunum aracıyla tüm arkadaşlarına ve öğretmenlerine sunar.

Güzel Bir Gelecek İçin İlk Adım

  • Akıllı sınıf teknolojileriyle çoklu zekâ ortamında tam öğrenme projesiyle
  • Ödevlerin okulda sınıf öğretmeni gözetiminde yapıldığı ödevsiz okul projesiyle
  • Öğrenilen bilgilerin hayatın içerisindeki karşılıklarına yönelik hazırlanan özel projelerle farkındalık eğitimiyle
  • Her öğrencimizin akademik başarısının haftalık ve aylık periyotlarla yakından izlendiği ROTA projesiyle
  • Kişiye özel kariyer danışmalığı projesiyle
  • Milli manevi değerlerle karakter eğitimi projesiyle
  • Akıllı sınıf ortamında KenDu Kids İngilizce programı ile
  • Özel Ferhatlar İlkokulu’nda çocuklarımızı özgüven sahibi, sorumluluk bilinci gelişmiş ve sosyal iletişimi güçlü bireyler olarak ortaokula ve hayata güvenle hazırlıyoruz.