Özel Ferhatlar Ortaokulu

LGS Hazırlık Programı

LGS hazırlık süreçleri Sınav Koordinatörlüğü tarafından planlanmakta ve sürecin tüm uygulama basamakları titizlikle takip edilmektedir.

LGS Hazırlık Programının Temel Özellikleri

1- Hafta İçi Ders Programı

LGS çalışmaları 7. sınıfın ikinci dönemi itibarıyla başlamaktadır. Öncelikle 7. sınıf konuları tamamlanmakta sonrasında ise LGS konuları işlenmektedir. 8. sınıfta ise ders programları tamamıyla LGS çalışmalarına ayrılmaktadır.

2- Etütler, Grup Çalışmaları ve Bireysel Çalışmalar

Hafta içi “Soru Çözüm Saatleri”nde öğretmenlerimiz, öğrencileriyle birebir ve grup çalışmaları ile düzenli etüt ve sınıf çalışmaları yapmaktadırlar. Bu çalışmalardan sonra başlayan “Kütüphane Saati”nde ise öğrencilere bireysel olarak çalışabilecekleri bir ortam sunulmaktadır.

3- Çalışma Programları

Rehber öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan “Öğrenci Çalışma Programları”; bireysel ders planı oluşturma ve belirlenen soru çözme hedeflerine ulaştırma özelliklerini bir araya getiren dinamik bir çalışma programı niteliğindedir.

4- Yetkin Kaynaklar

Program ve Yayın Geliştirme Birimimiz tarafından MEB müfredatına uygun şekilde tasarlanan ve yazılan “Modüller” derslerde kullanılmaktadır. Buna ek olarak hazırlanan “Çalışma Kitapları”, birçok farklı soru türünü içinde barındıran bir destek kaynağıdır.

5- Hafta Sonu Çalışmaları

Cumartesi günleri 5 derslik bir LGS programı uygulanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin hazırlık sürecini kesintisiz bir şekilde devam ettirmeleri ve zamanlarını verimli değerlendirmeleri sağlanmaktadır.

6- Yoğunlaştırılmış Kamplar

Bikamp (Bireysel Kamp Programı): Bikamp, LGS hazırlık programına entegre bir şekilde planlanan bir gün uygulanan kamplardır. “Bikamp” günü okulda ders olmamaktadır. Bu kamp kapsamında öğrencilerimiz hazırlanan soru çalışmalarına odaklanmakta, tüm gün sınıflarında soru çözmektedir. Bu çalışmalara öğretmenlerimiz gözlemci olarak destek amaçlı katılmaktadır.

“Bikamp”ı diğer çalışmalardan ayıran en önemli fark; öğrencilerin bu çalışmaları okulda arkadaşlarıyla birlikte yapmasıdır. Okulda arkadaşlar ile birlikte soru çözen öğrencilerimiz; akran desteği, akran soru çözme metotları, akran çalışma tarzı üzerinden bir çalışma atmosferini deneyimlemektedir.

Okul Kampları: Öğrencinin ihtiyaca göre çalışma şeklinin değiştirilmesi ve öğrenciye özel hazırlanan programdaki derslerin sayı ve içeriklerinin zenginleştirilmesi ile oluşturulan okul içinde gerçekleşen kamplardır. Bu kamplar sayesinde öğrencilerin sınava hazırlık çalışmaları hız kazanmaktadır. Okul kampları LGS hazırlık sürecinin başlangıcında ve sınava en yakın tarihlerde, yoğun çalışma dönemlerinin arasında, ara ve yarı yıl tatillerinde uygulanmaktadır.

7- Etkin Ölçme ve Değerlendirme

Deneme sınavları 3. sınıftan itibaren uygulanmaya başlamaktadır. 4,5. ve 6. sınıfta uygulanan deneme sayısı en az 6‘dır; 7. sınıfta ise deneme sınavlarının sayısı 11’e çıkarken, 8. sınıfta bu sayı 50’yi aşmaktadır.

8- Çözüm Odaklı Rehberlik

Sınava hazırlık çalışmalarını yürüten rehber öğretmen; öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal durumu ile ilgili takipleri yaparak elde edilen, kayıt altına alınan verileri öğrenci ve gerektiğinde veliler ile yüz yüze görüşüp değerlendirmektedir. Rehber öğretmen düzenli olarak öğrenci, veli ve koç görüşmeleri yaparak sürecin sağlıklı işlemesine katkı sağlamaktadır.

9- Koçluk Sistemi

Sınava hazırlanan her öğrencinin bir koçu bulunmaktadır. Öğrenci koçu öğrencisiyle her hafta düzenli olarak görüşerek onu destekleyip yol göstermektedir. Koç, öğrencisinin velisiyle ve okul yönetimiyle iletişim halinde olmaktadır.

Ortaokulda Süreç Odaklı Eğitim

Sınıflarımızda her bir çocuğun kendi özelinde ve biricikliğinde sosyal-duygusal ve akademik gelişimleri bütünsel olarak ele alınmaktadır. Her bir çocuğun beceri kazanımı ve öğrenme deneyimi birbirinden farklı olarak kendine özgü bir gelişim göstermektedir. Bu noktada sınıflarımızda gözlemlerin, geri bildirimlerin, çözüm üretmenin ve rehberlik etmenin daha etkin olduğu; çocukların neyi bilip bilmediğini anlık değerlendirmekten çok öğrenim ve gelişim performanslarının bütününe bakıldığı süreç odaklı bir yaklaşım benimsenmektedir. Süreç odaklılık bu bağlamda eksikliklerin fark edilmesi, iyileştirme çalışmalarına yön verilmesini de içermektedir. Hem davranışsal hem akademik anlamda belirlenen amaçlara ulaşılma düzeyi veya ulaşamama nedenleriyle ilgili verileri çocuk bazında değerlendirirken daha geniş bir çerçeveden bakabilme imkanı vermektedir.

Davranış Yönetimi ve Doğal Sonuçlar

Okulumuzun ekosisteminde, davranış yönetimi kapsamında ödül ve ceza kullanılmamaktadır. Öğrencilerimizin kendi davranışlarını uygun şekilde yönetebilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin sorumluluk bilincini geliştirmek, özgürlüklerini desteklemek ve seçimlerinin sonucu ortaya çıkan doğal sonuçlarla karşılaşmalarını sağlamak davranış yönetiminde önem verdiğimiz temel kriterlerdendir. Özgürlük ve sorumluluk birbirini besleyen iki kavramdır ve sınıflarımızda çocuklar bunu doğal bir süreçle öğrenmektedirler. İşte bu noktada doğal sonuçlar öğrencilerin seçimlerinin sorumluluğunu öğrenmelerine yardım etmekte ve bu çocuğun gelişimini besleyici bir bağlamda gerçekleşmektedir.

Ortaokulda Değer Eksenli Eğitim

Temel Hedeflerimiz

Ferhatlar’da eğitim-öğretim programı, öğrencilerine “iyi insan” olmayı sağlayacak temel becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır. İyi insan;

  • Kendini bilen ve sorumluluklarının farkında olan,
  • Özgür ve özgürlüğünün bilincinde olan,
  • Çalışkan, nazik, dürüst ve diğerkam olan,
  • Öğrenen, düşünen ve üreten,
  • Merhametli, saygılı ve koruyucu olandır.

Beceri Temelli Öğrenme

Ferhatlar’da eğitim-öğretim sistemi; öğrencilerinin öğrenme konusunu gerçek hayat içinde yansıyan haliyle davranışa dönüştürecek biçimde, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.  “Günlük yaşam becerileri” odaklı öğrenme yaklaşımını, bütün öğrenme alanlarına yansıtmayı hedeflemektedir.

Değer Temelli Öğrenme

Değer temelli öğrenme, öğrencilerimiz tarafından gerçek hayatın ve sosyal ilişkilerin kolaylaştırıcı boyutunun fark edilmesinin ve benimsenmesinin sağlanmasını ifade etmektedir. Kadim geleneğimizin sosyal ve fiziksel çevreye saygı ve nezaketi öne çıkaran yaklaşımını bütün öğrenme alanlarına yansıtmayı hedeflemektedir. “Değerler” genel anlamda tüm akademik çalışmalarımıza ve günlük yaşantılarımıza yön vermektedir.

Sorumluluk-Özgürlük ve Toplum Bilinci

erhatlar’da eğitim-öğretim sistemi içerisinde yetişen çocuklarımızın en temelde sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini öncelemekteyiz. Sorumluluk sahibi bireyler, kendi yetki alanına giren davranışların sonuçlarını üstlenebilmektedir. Sorumluluk ve özgürlük birbirini destekleyen iki farklı kavramdır. Sorumluluk özgürleştirir. Sorumluluğunun bilincinde olan ve gerçekleştirdiği özgür seçimlerinin sonucunu üstlenen bireyler toplumun sağlıklı işleyişinin sürdürülebilmesi için olmazsa olmazdır.

Ferhatlar’da eğitim sistemi; öğrencilerimizin sınıflarının dinamik bir parçası olmalarını ve sınıflarıyla ilgili alınan kararlarda sorumluluk alarak geleceğe hazırlanmalarını ve toplum bilinci kazanmalarını hedeflenmektedir. Ferhatlar öğrencileri, bir toplumun değerli ve önemli bir parçası olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dini ve Ahlâki Eğitim

Ferhatlar Eğitim Kurumları olarak her şeyden önce Kur’an-ı Kerim ve Sünnet merkezli bir din eğitimi anlayışını benimsiyoruz. Öğrencilerimizin akademik düzeydeki gelişimleri ile birlikte aldıkları din eğitiminin günlük hayatta da uygulanabilirliğini son derece önemsiyoruz. Bu bağlamda ders saatlerinin dılında arzu eden öğrenciler vakit namazlarını okulumuzda cemaat ile kılabiliyor, Cuma namazlarını da eda edebiliyor. Aynı zamanda mübarek gün ve geceleri, öğrencilerimizin aktif rol almalarıyla ihya ediyoruz. Bunların yanı sıra gerçekleştirmiş olduğumuz manevi eğitim kampları ile öğrendiklerini tatbik etmelerine ve yeni tecrübeler edinmelerine destek oluyoruz.

Dinimizi, kültür ve medeniyetimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bir yaşam biçimi olarak öğreniyoruz. Bu doğrultuda tüm branşlar ile ortak hareket ediyor, disiplinler arası dersler ve etkinlikler yapıyoruz. Böylece öğrencilerimiz, dinimiz ve diğer branşların birbirleri ile olan ilişkilerini keşfederek hayata bütüncül bir bakış açısıyla bakmayı öğreniyor.